Роботодавець. Комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу

№ 912

Комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, супутніх соціально-економічних факторів, що впливають на здоров’я і працездатність працівників у процесі трудової діяльності, – це:

4) атестація робочих місць за умовами праці

№ 913

За яких умов працівник має право відмовитися від дорученої роботи?

1) якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для довкілля

5) якщо працівник негайно повідомив про небезпечну виробничу ситуацію безпосереднього керівника

№ 914

Хто згідно з Законом України «Про охорону праці» бере участь у підтвердженні факту наявності виробничої ситуації, небезпечної для життя чи здоров’я працівника?

2) представник профспілки, членом якої є працівник

4) уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці, якщо професійна спілка на підприємстві не створювалася

№ 915

Які пільги та компенсації надаються працівникам, зайнятим на роботах з важкими та шкідливими умовами праці?

2) скорочення тривалості робочого часу

5) оплата праці у підвищеному розмірі

№ 916

У разі роз’їзного характеру роботи допускається виплата грошової компенсації працівникам, зайнятим на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, для придбання:

1) лікувально-профілактичного харчування

Молока

№ 917

Які працівники забезпечуються спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами?

2) зайняті на роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами

4) зайняті на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці

№ 918

Основною метою проведення атестації робочих місць за умовами праці є сприяння реалізації права на:

5) здорові та безпечні умови праці

№ 919

Які з наведених тверджень не відповідають чинному законодавству з охорони праці?

1) працівник фінансує заходи та засоби з охорони праці

5) роботодавець проходить обов’язкові медичні огляди

№ 920

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на _____5_____ р.

№ 921

За підсумками розслідування професійного захворювання роботодавець складає акт за встановленою формою, один примірник якого він зобов’язаний видати потерпілому або іншій заінтересованій особі не пізніше _____3_____ днів з моменту закінчення розслідування.

№ 922

На підприємстві з кількістю працюючих _____50_____ і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці.

№ 923

На підприємстві з кількістю працюючих менше ____20______ осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

№ 924

Посадові особи, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на ______3____ р., проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці за участю профспілок.

№ 925

Для підприємств, незалежно від форм власності (крім тих, що утримуються за рахунок бюджету), або фізичних осіб, які використовують найману працю, витрати на охорону праці становлять не менше ___0.5_______ відсотка від суми реалізованої продукції.№ 926

На підприємствах, що утримуються за рахунок бюджету, витрати на охорону праці передбачаються в державному або місцевих бюджетах і становлять не менше ____0.2______ відсотка від фонду оплати праці.

№ 927

Комісія з питань охорони праці підприємства створюється:

5) за рішенням найманих працівників підприємства

№ 928

Хто може скасувати припис спеціаліста служби охорони праці?


5025479918357497.html
5025533272142483.html
    PR.RU™