Форми модульного контролю

Модульний контроль може проводитись у формі тестів, відповідей на теоретичні питання або розв’язання практичних завдань під час проведення контрольних робіт, виконання індивідуальних завдань, розв’язання виробничих ситуацій (кейсів) тощо.

46Максимальний рейтинговий бал –Максимальним рейтинговим балом з кожної дисципліни є 100 балів, а оцінка (максимальна) одного залікового модуля формується в залежності від загальної кількості модулів, на які розділена дисципліна

47Рейтинговий бал України у Болонському Національному звіті 2012року

2,2 из 5

48Рейтинговий бал України у Болонському Національному звіті 2007року

3,8 из 5

49Рейтинговий бал України у Болонському Національному звіті 2009року

3,6 из 5

50За якими параметрами Україна отримала «0» балів у Болонському Національному звіті 2012року

0 по национальной рамке квалификаций

0 Участь студентів у забезпеченні якості освіти

0 Визнання попереднього навчання

0 Рівень міжнародної участі у зовнішньому забезпеченні якості

51Яким нормативним документом запроваджено чину урядову програму мобільності студентів, аспірантів, викладачів України

Еразмус Мундус ІІ

52Інтервальна шкала оцінювання за наказом ректора ЗНУ №336 від 04.09.2009(зі змінами)

ECTS За шкалою университету За національною шкалою
Екзамен Залік
A 90 – 100(відмінно) 5 (відмінно) Зараховано
B 85 – 89(дуже добре) 4 (добре)
C 75 – 84(добре)
D 70 – 74(задовільно) 3 (задовільно)
E 60 – 69(достатньо)
FX 35 – 59(незадовільно – з можливістю повторного складання) 2 (незадовільно) Не зараховано
F 1 – 34(незадовільно – з обов’язковим повторним курсом)

53 Інтервальна шкала оцінювання за наказом МОНу №48 від 23.01.2004

За шкалою ECTS За національною шкалою За шкалою навчального закладу (як приклад)
А відмінно 90–100
ВС добре 75–89
DE задовільно 60–74
FX незадовільно з можливістю повторного складання 35–59
F незадовільно з обов’язковим повторним курсом 1–34

54 Що означає «Приклад хорошої практики» в інформаційному пакеті ВНЗ

Хорошою практикою є включення додаткової інформації про загальне навчання студентів в оцінках, наприклад, загальна інформація про кількість студентів, які зазвичай здають успішно заліки, і записи будь-якого низького чи високого рейтингу з предмета курсу, який вивчає студент.

55 Рік затвердження Довідника користувача ЄКТС Європейською комісією

2005р.

56 Форми організації навчального процесу в КМСОНП

лекційні, практичні, семінарські, лабораторні та індивідуальні заняття, усі види практик та консультацій, виконання самостійних завдань студентів та інші форми і види навчальної та науково-дослідницької діяльності студентів.

57 Чи обов’язкове використання залікової книжки в умовах КМСОНП

Обов’язково, але при індивідуальному плані – не обов’язково

58 Перелік навчальних дисциплін в індивідуальному плані студента

Містить нормативні та вибіркові змістові модулі, що можуть поєднуватися у певні навчальні дисципліни.

Нормативні змістові модулі необхідні для виконання вимог нормативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики.Вибіркові змістові модулі забезпечують підготовку для виконання вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, зокрема відповідність обсягу підготовки, передбаченому нормативним терміном навчання. Вони дають змогу здійснювати підготовку за спеціалізацією певної спеціальності та сприяють академічній мобільності й поглибленій підготовці за напрямами, визначеними характером майбутньої діяльності.

59 Яким нормативним документом регулюється обов’язковість видачі Додатка до диплому європейського зразка

Наказ №365 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ від 29.04.2010 «Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) та його опису»

60 Структурно-логічна схема підготовки фахівця –складова галузевого стандарту вищої освіти, що визначає логічну послідовність вивчення навчальних дисциплін, а також погодження їх змісту за темами часі. Розробляється для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня згідно з валіфікаційними вимогами до професій (посад) фахівців певного рівня та галузевими стандартами вищої освіти


5024699544380347.html
5024749630077783.html
    PR.RU™